fbpx

Partidul ACUM

ACUM

Politica de confidențialitate ACUM

Confidențialitatea datelor dvs. este foarte importantă pentru noi. Am dezvoltat această Politică de confidențialitate pentru ca dumneavoastră sa puteți înțelege modul în care colectăm, folosim, stocăm, împărtășim, transmitem, transferăm, ștergem sau prelucrăm (generic, „procesăm”) datele dvs. cu caracter personal. Această politică de confidențialitate descrie măsurile pe care le luăm pentru a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal. Vă informam, de asemenea, in legătura cu modul in care ne puteți contacta pentru a răspunde la orice întrebare pe care o puteți avea cu privire la protecția datelor.

ACUM construiește relații puternice și durabile cu clienții, partenerii, consumatorii și asociații, pe baza încrederii reciproce: asigurarea că datele personale sunt sigure și rămân confidențiale reprezintă o prioritate absolută pentru ACUM.

ACUM aplică o politică de confidențialitate care vizează garantarea protecției datelor personale ale celor care utilizează site-urile web și alte aplicații:

– Utilizatorii rămân în controlul propriilor date. Datele sunt prelucrate într-o manieră transparentă, confidențială și sigură.
– ACUM se angajează să continue eforturile de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare „GDPR”).

ACUM are o echipă dedicată pentru protecția datelor cu caracter personal, formată dintr-un responsabil de protecție a datelor la nivel de grup, înregistrat la CNIL (Comisia națională pentru protecția datelor) și alte autorități de supraveghere din SEE precum și responsabili cu protecția datelor la nivel local.

Scopul acestei politici

– Această politică de confidențialitate („Politica”) descrie modul în care folosim și protejăm datele dvs. personale pentru gestionarea site-ului, cine va avea acces la ele și în ce scopuri, ce drepturi aveți și cum puteți lua legătura cu noi să exercitați aceste drepturi sau să ne adresați orice întrebări pe care le-ați putea avea cu privire la protecția datelor dvs. personale. Dacă există vreun conflict între această politică și Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Protecția generală a datelor ) sau a Legii 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul privind protecția generală a datelor), atunci aceste legi, atunci când este cazul, vor prevala.

– Această politică poate fi modificată, completată sau actualizată, în special pentru a respecta orice jurisprudență, reglementare, sau evoluții tehnice care pot apărea. Cu toate acestea, datele dvs. personale vor fi întotdeauna prelucrate în conformitate cu politica în vigoare în momentul colectării datelor, cu excepția cazului în care o prevedere legală stabilește altceva și trebuie aplicată retroactiv.

Această politică descrie prelucrarea datelor personale efectuate prin intermediul site-ului nostru.

Definiții

– „Operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

– „Date personale” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată direct sau indirect prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici acestei persoane

-„ACUM” înseamnă, partidul ACUM, în măsura în care este aplicabil

-„Tu” „Dumneavoastră” orice utilizator.

– „Site-ul” site-ul web al ACUM disponibila la adresa :

– “Reclamație” înseamnă plângerea depusă de către o persoana vizata la o autoritate de supraveghere sau o instanță în cazul în care persoana vizată consideră că drepturile sale în temeiul legilor privind protecția datelor aplicabile sunt încălcate

– “Operator” înseamnă entitatea care stabilește scopurile și mijloacele procesării datelor cu caracter personal.

“UE / SEE” înseamnă Uniunea Europeană / Spațiul Economic European. –

Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE.

– “Punctul local de contact pentru protecția datelor” înseamnă persoana desemnată de ACUM, responsabilă cu tratarea problemelor de prelucrarea datelor personale a datelor locale. Acest punct de contact face parte din rețeaua globală pentru protecția datelor.

– “Datele cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin raportare la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici fiziologici, identitate genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.

– “Prelucrarea datelor cu caracter personal” înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operații care se efectuează pe Date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, adaptarea sau modificarea stocării, regăsirea , consultare, utilizare, dezvăluire prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție, aliniere sau combinație, restricție, ștergere sau distrugere. –

– “Privacy by design” (confidențialitate prin construcție) înseamnă că atunci când este inițiat un nou proiect digital sau o nouă oportunitate de afaceri, care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, trebuie luată în considerare protecția datelor, atât la momentul definirii mijloacelor, cât și la cele tehnice și organizatorice corespunzătoare aferente. Măsuri de securitate pentru prelucrare și la momentul punerii în aplicare a procesării. 

– “Privacy by default” (confidențialitate implicita) înseamnă că personalul trebuie să fie instruit să se ocupe de date cu caracter personal și să implementeze proceduri pentru a se asigura că de fiecare dată prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt luate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a se asigura, în mod implicit, doar datele personale care sunt necesare pentru fiecare specific scopul este prelucrat (în ceea ce privește cantitatea de date prelucrate, întinderea prelucrării și păstrarea datelor) și este accesibil numai unui număr limitat de persoane care au nevoie sa le prelucreze

– “Solicitare” înseamnă unul dintre mecanismele oferite de GDPR persoanelor fizice pentru a le permite să-și exercite drepturile (cum ar fi dreptul de acces, de rectificare, de ștergere etc.). O persoană fizică poate face o solicitare împotriva oricărei entități care prelucrează datele sale personale

– “Datele cu caracter personal sensibile” desemnate „Categorii speciale de date” în cadrul GDPR înseamnă orice Datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filozofice, apartenențe la sindicate și prelucrarea datelor genetice, date biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date referitoare la sănătate sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. Această definiție include, de asemenea, date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni

“Autoritate de Supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă, stabilită de un stat membru, astfel cum este specificat in GDPR.

Identitatea si datele de contact ale operatorului

– ACUM este….

Colectarea si sursa datelor personale

– Vom colecta direct datele dvs. personale, în special prin formularele de colectare a datelor sau setările profilului de pe website.

– Ne angajăm să obținem acordul dvs. și / sau să vă permitem să refuzați utilizarea datelor dvs. personale în anumite scopuri ori de câte ori este necesar. In orice caz, veți fi informat cu privire la scopurile pentru care datele dvs. sunt colectate prin intermediul diferitelor formulare de colectare a datelor online si prin intermediul politicii de utilizare a cookie-urilor. In cazul in care prelucrarea datelor dumneavoastră se va face pe baza consimțământului, aveți dreptul la retragerea acestuia, legitimitatea prelucrării anterioara retragerii nefiind afectata.

Legalitate, echitate si transparenta

– Nu colectăm sau prelucrăm date cu caracter personal fără a avea un temei legal pentru a face acest lucru. Este posibil să fie necesar să colectăm și să prelucrăm datele dvs. personale acolo unde este necesar pentru îndeplinirea unui contract la care sunteți parte, sau atunci când este necesar pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau acolo unde este necesar. De asemenea, putem colecta și prelucra datele dvs. personale pentru interesele legitime ale ACUM, cu excepția cazurilor în care aceste interesele, drepturile si libertățile dvs. prevalează.

– Atunci când colectam și prelucram datele dvs. personale, vă vom oferi o notificare corectă și completă de informații sau o declarație de confidențialitate despre cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în ce scopuri sunt prelucrate datele dvs. personale, cine sunt destinatarii datelor dvs, care sunt drepturile sunt și modul de exercitare a acestora etc., cu excepția cazului în care este imposibil sau necesită eforturi disproporționate pentru a face acest lucru.

– Atunci când este cerut de legea aplicabilă, vom solicita acordul dvs. prealabil (de exemplu, înainte de a colecta date personale sensibile).

Scopul legitim, limitarea si minimizarea datelor

– Datele dvs. personale sunt colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate în continuare într-o manieră incompatibilă cu scopurile respective.

– Când ACUM acționează în scopuri proprii, datele dvs. personale sunt prelucrate în principal pentru, dar fără a se limita la, următoarele scopuri: gestionarea recrutării, gestionarea resurselor umane, managementul securității informațiilor, managementul relațiilor cu clienții, oferte, gestionarea vânzărilor și marketingului, , comunicarea internă și externă și gestionarea evenimentelor, operațiuni de analiză a datelor,.

Exactitatea datelor si limitarea stocării

–ACUM va păstra date personale care sunt prelucrate exacte și, dacă este necesar, la zi. De asemenea, vom păstra datele cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare și, acolo unde este necesar, pentru ACUM să se afirme sau să se apere împotriva pretențiilor legale, până la sfârșitul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea creanțelor în cauză. Dacă doriți să aflați mai multe despre perioadele noastre de păstrare specifice pentru datele dvs. personale stabilite în politica noastră de retentive a datelor, ne puteți contacta la adresa …….

– După expirarea perioadei de păstrare aplicabile, vom distruge datele dumneavoastră cu siguranță în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

Securitatea datelor personale

– Implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva unei modificări sau pierderi accidentale sau ilegale sau împotriva neautorizării, utilizării, divulgării sau accesului, în conformitate cu politica noastră de securitate a informațiilor și sistemelor grupului.
– Luăm, după caz, toate măsurile rezonabile bazate pe Confidențialitate prin proiectare și Confidențialitate după principiile implicite pentru a implementa garanțiile necesare și pentru a proteja Prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, realizăm, în funcție de nivelul de risc ridicat de prelucrare, o evaluare a impactului confidențialității pentru a adopta garanții adecvate și pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, oferim garanții suplimentare de securitate pentru datele considerate date personale sensibile.

Este obligatoriu sa furnizez datele personale ?

Atunci când datele dumneavoastră sunt solicitate intrun formular de logare, in lipsa furnizării unei adrese valide de e-mail, nu va veți putea crea si nu veți putea accesa profilul dumneavoastră pe acest website, respective nu veți putea formula o solicitare prin intermediul website-ului. In cazul in care nu doriți sa furnizați aceste date pentru soluționarea solicitărilor dumneavoastră, ne puteți contacta la ………

Care sunt tipurile de date personale colectate si utilizate de noi? Cum si pentru ce scopuri sunt utilizate si care este temeiul legal pentru care vor fi colectate si utilizate datele tale personale?

PersoanavizataCategorii de Date PersonaleScopBaza legala
Persoane fizice– Informațiile pe care ni le furnizați la completarea formularelor de pe website (de exemplu, pentru a formula o solicitare, în scopuri de abonare, pentru a participa la sondaje, în scopuri de marketing);– Informațiile pe care le furnizați în scopuri de autentificare, cum ar fi numele dvs. datele dvs. de contact (adresa de e-mail, adresa, telefonul);
– Datele dvs. de navigație (Informațiile pe care le furnizați atunci când utilizați platforma, cum ar fi ecrane vizitate, tipare de interacțiune, detalii ale dispozitivului, locație geografică (doar tara)
Pentru a crea și a gestiona contul și accesul dvs. pe website;Să comunicam cu dvs. și să vă informam despre activitatea ACUM și partenerii săi, in măsura in care ați optat pentru aceasta comunicare;Furnizarea, livrarea și îmbunătățirea serviciilor și ofertelor disponibile pe websiteSă efectuam analize de date și analize statistice pentru a monitoriza calitatea serviciilor noastre;Să gestionăm relația cu dvs.Să personalizam și sa optimizam experiența dvs. pe platformăDatele dvs. personale sunt prelucrate in baza consimțământului dvs. prealabil în cazul în care, în anumite circumstanțe, consimțământul dvs. va fi solicitat.De asemenea, datele dumneavoastră pot fi prelucrate si in temeiul interesului legitim al Operatorului de a oferi o experiența personalizata, si de a asigura respectarea termenilor si condițiilor de utilizare a website-ului

Alte categorii de date adresele ip

O adresa ip este un identificator unic utilizat de unele dispozitive electronice pentru a identifica si a comunica intre ele pe internet. Când consultați site-ul nostru web, putem utiliza adresa ip a dispozitivului utilizat de dvs. Pentru a va conecta la site. Utilizam aceste informații pentru a determina locația fizica generala a dispozitivului si pentru a afla in ce zone geografice se afla vizitatorii pentru a oferi o experiența personalizata.

Statistici

Site-ul web utilizează Google Analytics si Hotjar pentru a genera rapoarte statistice. Aceste rapoarte ne spun, de exemplu, câti utilizatori au consultat site-ul web, care pagini au fost vizitate si in care zone geografice sunt localizate utilizatorii site-ului. Informațiile colectate prin intermediul statisticilor pot include, de exemplu, adresa ip, site-ul web de la care ați ajuns pe site-ul nostru si tipul de dispozitiv pe care l-ați utilizat. Adresa dvs. Ip este ascunsa in sistemele noastre si va fi utilizata numai daca este necesar pentru a rezolva o problema tehnica, pentru administrarea site-ului si pentru a obține o imagine asupra preferințelor utilizatorilor noștri. Informațiile privind traficul pe site sunt accesibile numai personalului autorizat. Nu utilizam niciuna dintre aceste informații pentru a identifica vizitatorii si nu împărtășim aceste informații unor terțe parți. Perioada de stocare a datelor poate fi de 6 luni pentru Google Analytics si de 365 de zile de la data captării pentru Hotjar.

Rețele sociale

– Aveți opțiunea de a da click pe pictogramele dedicate rețelelor sociale, cum ar fi Twitter, Facebook, Linkedin etc., care apar pe site-ul nostru.

– Rețelele sociale creează o atmosfera mai prietenoasa pe site si ajuta la promovarea site-ului prin partajare. Serviciile de partajare video îmbogățesc conținutul video al site-ului nostru si măresc vizibilitatea acestuia.

– Când faceți click pe aceste butoane, este posibil sa avem acces la informațiile personale pe care le-ați făcut publice si accesibile prin intermediul profilurilor dvs. In rețelele sociale in cauza. Nu cream si nici nu folosim baze de date separate din aceste rețele sociale pe baza informațiilor personale pe care le-ați publicat acolo si nu procesam niciun fel de date referitoare la viată dumneavoastră privata prin aceste mijloace.

– Daca nu doriți ca noi sa avem acces la informațiile dvs. personale publicate in spatiile publice ale profilului dvs. sau ale conturilor dvs. sociale, atunci ar trebui sa utilizați procedurile furnizate de rețelele sociale in cauza pentru a limita accesul la aceste informații.

Către cine vor fi dezvăluite datele personale ?

Accesul la datele personale prelucrate se limitează la persoanele autorizate de ACUM pe baza necesității de a cunoaște.
– Nu vom dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți neautorizate. Datele dvs. personale vor fi disponibile numai terților interni care au nevoie de astfel de acces în scopurile enumerate mai sus sau în cazul în care acest lucru este impus de lege.

– Principalele categorii de destinatari de date sunt următoarele (fără ca această listă să fie exhaustivă): persoane interne autorizate, și, după caz, autorități judiciare și de reglementare .

– Se aplică diferite niveluri de acces la datele personale prelucrate pe website pentru a se asigura că astfel de date cu caracter personal sunt vizibile numai persoanelor care au nevoie de astfel de acces în scopurile enumerate mai sus sau când legea o cere.

– Nu autorizam furnizorii noștri de servicii să utilizeze sau să dezvăluie datele dvs. personale, cu excepția cazului în care este necesar pentru a furniza serviciile în numele nostru sau pentru a se conforma obligațiilor legale. Mai mult decât atât, putem împărtăși date personale cu privire la dvs. (i) dacă legea sau o procedură juridică ne obligă să facem acest lucru, (ii) ca răspuns la o cerere din partea autorităților publice sau a altor funcționari oficiali sau (iii) dacă suntem de părere că transferul acestor date este necesar sau adecvat pentru a preveni orice prejudiciu fizic sau pierdere financiară sau pentru o anchetă privind o activitate ilegală suspectată sau dovedită.

Cum vor fi protejate datele personale?

– Punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva modificării sau pierderii accidentale sau ilegale sau a utilizării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în conformitate cu politica noastră de securitate a informațiilor și sistemelor noastre.
– Luăm, atunci când este cazul, toate măsurile rezonabile bazate pe principiul confidențialității prin design și pe principiul respectării confidențialității, pentru a pune în aplicare garanțiile necesare și pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, efectuăm, în funcție de nivelul de riscul creat de procesare, o evaluare a impactului asupra vieții private, pentru a adopta măsuri de protecție adecvate și a asigura protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, oferim garanții suplimentare de securitate pentru datele considerate a fi date personale sensibile.

Cum pot accesa cu datele mele personale?

ACUM se angajează să asigure protecția drepturilor dvs. În conformitate cu legile aplicabile veti găsi mai jos un tabel care sintetizează diferitele dvs. drepturi acolo unde este cazul:

Dreptul de accesPuteți solicita accesul la datele dvs. Personale. De asemenea, puteți să solicitați rectificarea datelor personale inexacte sau să completați datele personale incomplete.Puteți solicita orice informații disponibile cu privire la sursa datelor personale și puteți solicita, de asemenea, o copie a datelor dvs. personale procesate de ACUM
Dreptul de a fi uitatDreptul dvs. de a fi uitat vă îndreptățește să solicitați ștergerea datelor dvs. personale în cazurile în care:
(i) datele nu mai sunt necesare în ceea ce privește colectarea sau prelucrarea acestora;
(ii) alegeți să vă retrageți consimțământul;
(iii) obiectați la prelucrarea prin mijloace automate folosind specificațiile tehnice;
(iv) datele dvs. personale au fost procesate ilegal;
(v) există o obligație legală de ștergere a datelor dvs. personale;
(vi) este necesară ștergerea pentru a asigura conformitatea cu legile aplicabile.
Dreptul de a restricționa procesareaPuteți solicita restricționarea procesării în cazurile în care:
(i) contestați acuratețea datelor personale;
(ii) ACUM nu mai are nevoie de datele personale, în scopul prelucrării;
(iii) v-ați opus procesării din motive legitime.
Dreptul de portabilitate a datelorPuteți solicita, dacă este cazul, portabilitatea datelor dvs. personale pe care le-ați furnizat ACUM, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină. Aveți dreptul să transmiteți aceste date altui operator fără sa fiți împiedicat de ACUM in cazul in care :
a) prelucrarea datelor dvs. Ppersonale se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și
b) prelucrarea se face prin mijloace automatizate.
De asemenea, puteți solicita transmiterea directă a datelor dvs. personale către o terță parte la alegere (dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic).
Dreptul de a se opune la procesarea pentru scopuri de marketing directAveți dreptul să faceți obiecții (dreptul de a renunța) la prelucrarea datelor dvs. personale (în special în ceea ce privește profilarea sau comunicarea de marketing). Atunci când procesăm datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Acordul dvs. poate fi retras prin intermediul paginii „notificări” din platformă sau făcând clic pe linkul „dezabonare” furnizat dvs. În fiecare comunicare de marketing electronic pe care o veți primi.
Dreptul de a nu fi subiectul unor prelucrări automateAveți dreptul să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe crearea unui profil, care produce efecte juridice cu privire la dvs. sau vă afectează în mod semnificativ.
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de supravegherePuteți alege să depuneți o reclamație la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din țara de reședință obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, indiferent dacă ați suferit daune.Dacă aveți o reclamație legată de confidențialitate împotriva noastră, puteți trimite reclamația dvs. Prin e-mail sau prin scrisoare, în conformitate cu politica noastră privind solicitările locale și reclamațiile. Dacă sunteți nesatisfăcut (-ă) de răspunsul nostru, atunci puteți căuta în continuare recurs prin contactarea autorității naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (https://www.dataprotection.ro/) sau a instanței competente.

Pentru a exercita aceste drepturi, puteți trimite solicitarea sau reclamația dvs. Urmând procedura prevăzută în politica de confidențialitate adusa la cunoștința dvs. La momentul colectării datelor dvs. personale sau prin trimiterea unui e-mail la punctul special de contact pentru protecția datelor 

Puteți alege să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din țara de reședința (pentru Romania, www.dataprotection.ro), locul de muncă sau locul presupusei încălcări, indiferent dacă ați suferit daune.

De asemenea, aveți dreptul de a depune plângerea dvs in fața instanțelor competente unde ACUM are sediul sau acolo unde aveți reședința.

Cat timp vor fi păstrate datele mele personale?

Datele personale colectate prin intermediul platformei vor fi șterse după 5 ani (perioada corespunzătoare obligației legale de păstrare a datelor cu caracter personal privind operațiunile cu tichete/vouchere) după colectare, cu excepția cazului în care legile locale prevăd altfel. Vom păstra datele dvs. personale numai atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate și procesate. Această perioadă poate fi prelungită, dacă este cazul, pentru o perioadă prevăzută de dispozițiile legale care se pot aplica.

Cum vei fi notificat dacă dacă utilizarea datelor mele se schimba?

În cazul în care utilizarea datelor dvs. personale pe website se modifică în mod semnificativ, vom emite o politică actualizată și / sau vom lua alte măsuri pentru a vă notifica în prealabil aceste modificari, astfel încât să le puteți revizui și să verificați dacă sunt acceptabile (în măsura în care este necesar) pentru dumneavoastră

Cookie-uri

Unele dintre site-urile noastre web pot utiliza „cookie-uri”. Cookie-urile sunt porțiuni de text care sunt plasate pe hard disk-ul computerului dvs. Atunci când vizitați anumite site-uri web. Este posibil să folosim cookie-uri pentru a ne afla, de exemplu, dacă ați mai vizitat site-ul sau dacă sunteți un vizitator nou și pentru a ne ajuta să identificăm caracteristici pentru care puteți avea cel mai mare interes. Cookie-urile pot îmbunătăți experiența dvs. online salvând preferințele în timp ce vizitați un site web.

Vă vom anunța când vizitați site-urile noastre web ce tipuri de cookie-uri folosim și cum dezactivăm astfel de cookie-uri. Atunci când vi se solicită legea, veți avea posibilitatea de a vizita site-urile noastre web și de a refuza utilizarea cookie-urilor în orice moment pe computer. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați politica de cookies.

Actualizare

Este posibil să actualizăm această politică de confidențialitate pe măsură ce activitatea noastră se modifica sau cerințele legale se schimbă. Dacă aducem modificări semnificative la această politică, vom posta o notificare pe site-ul nostru web atunci când modificările vor intra în vigoare și, după caz, vă vom trimite o comunicare directă despre această modificare.

Contact

Dacă aveți întrebări, comentarii sau solicitări cu privire la această politică, le puteți trimite la următoarea adresă de e-mail dpo@partidulacum.ro